Q:
我屋企好多雜物同傢俱,但係唔清楚需要租幾大空間。請問我應該點樣選擇?
A:

一般20尺倉(160立方尺)已經足夠存放家中雜物。如果想存放大形傢俱,本公司亦提供免費上門測量服務。

Q:
我公司想存放文件箱,請問需要甚麼尺數的迷你倉?
A:

如果想儲存公司文件,本公司現提供兩種服務。第一種係上貨架服務,我們會有專人處理公司文件箱,提供電腦條碼管理,並提供專人送遞服務。客人只需要安坐公司就有專人代為處理。第二種係普通迷你倉服務,客人租用迷你倉儲存文件箱,本公司亦提供貨架租用服務。

Q:
我想租用迷你倉,但不知怎樣把那些又大又重的傢俱雜物搬到迷你倉?
A:

本公司亦提供搬運服務。由一般10-20箱搬運到大型傢俱搬運都可以輕易處理。詳情請打熱線 8200 8030。

Q:
我想參觀迷你倉,但需要晚上才下班,請問營業時間後能否為我安排一下呢?
A:

一般辦公時間為早上九時到晚上七時,但會按個別情況作出安排。參觀迷你倉後亦可以立即辦理入倉手續。

Q:
請問租期怎樣計算?
A:

本公司租期非常彈性,全部由入倉日起計算。例如這個月10號搬入,租期就由10號開始計算,直到下個月9號。

Q:
我現在租用的迷你倉已不夠用了,請問可以轉用較大的迷你倉嗎?
A:

當然可以,只要補回差價即可。